extra information

All images in this website or in social media have the
informed consent of the participants to be published.ANBI status

Libraz managed to achieve the ANBI status “Algemeen Nut Beogende Instellingen” or “Public Benefit Organization” in 2016.

You can confirm this by typing our name L I  B R A Z in the following link of the Belastingdienst website.

Click here to check the ANBI status


What does this mean?

At least 90% of the efforts of an ANBI has to be focused on the general good.


Obbligatory information to be published

NaamStichting LIBRAZ Foundation
RSIN / KVK855145572
KVK63226391
ContactgegevensPostjesweg 375, 1062JS, Amsterdam
Emaillibraz.move.rise@gmail.com
DoelstellingDe stichting streeft de volgende doelstellingen na:

–      het emotionele en fysieke welzijn te bevorderen van vrouwen en kinderen die beschadigd zijn door traumatische ervaringen door het bieden van psychologische hulp, in het bijzonder door middel van beweging, expressie en creativiteit en vormen van kunst;

–      het geven van onderwijs om sociale integratie en participatie te bevorderen en sociale uitsluiting te voorkomen;

–      het geven van voorlichting over de gevolgen van seksueel geweld en agressie;

BeleidsplanDe stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–      het geven van therapeutische sessies, lessen en trainingen; het organiseren van evenementen en andere culturele uitingen in de meest brede zin des woords.

–      het aangaan van duurzame partnerschappen met sociale organisaties die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen na een traumatische ervaring.

 

Bestuurssamenstelling + namen van de bestuursledenRaad van Bestuur:

Mevr. M. Lopez de Munain Moral– VoorzitterDaan Geleijnse- Secretaris


Beloningsbeleid bestuur en directie: Zoals bepaald in de statuten van de Stichting Libraz worden de uitgangspunten voor het beloningsbeleid geregeld in de onderstaande artikelen:Art 4.lid 5.

De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 Art 11. lid1.


In een of meer afzonderlijke reglementen kunnen worden vastgesteld en geregeld:

a. een directiestatuut waarin de functie van een eventueel aan te stellen casu quo aangestelde directeur en zijn/haar bevoegdheden zijn geregeld met inachtneming van de eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst;

b. de functies van het overige personeel met inachtneming van de eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst;

c. alle overige onderwerpen, welke niet in deze statuten zijn vervat.

 

Verslag uitgeoefende activiteitenHier worden uitgevoerde projecten beschreven.
Financiële verantwoordingJaarverslag/jaarrekeningverschijnt aan het einde van ieder boekjaar, zoals bepaald in de statuten van de Libraz Stichting, Artikel 10.Artikel 10. Boekjaar en jaarstukken10.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

10.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

10.3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit wordt door het dagelijks bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

10.4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

 Annual accounts

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close